ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY A SOUBORŮ COOKIES

 1. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY
 1. Provozovatelem webových stránek https://www.testujsevcas.cz („Webové stránky“) je společnost Gilead Sciences s. r. o., Spaces Parkview, Pujmanové 1753/10a, 140 00, Praha 4, IČO: 242 68 551, která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“) oprávněna vykonávat majetková práva k Webovým stránkám („Provozovatel“). 
 2. Obsah Webových stránek je veřejně přístupný, jejich užití je bezplatné.
 3. Před prvním zahájením používání Webových stránek je každý uživatel povinen se seznámit s obsahem těchto podmínek používání. Práva a povinnosti Provozovatele a všech uživatelů, kteří navštíví Webové stránky, se řídí těmito podmínkami používání a právními předpisy České republiky. Uživatel vyjádří souhlas s těmito podmínkami užívání tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek přístupných na těchto Webových stránkách a jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci zde umístěnou.
 4. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle Autorského zákona k vlastnímu obsahu Webových stránek, včetně textu a jejich designu a veškerých grafických prvků na Webových stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na Webových stránkách.
 5. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na těchto Webových stránkách, s výjimkou těchto podmínek a zásad, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak. Provozovatel nečiní žádné prohlášení o tom, že materiály na Webových stránkách jsou vhodné nebo použitelné v jiných lokalitách. Uživatelé, kteří se rozhodnou odkázat na Webové stránky z jiných lokalit, tak činí na své vlastní nebezpečí a jsou odpovědní za dodržování lokálních právních předpisů v takovém rozsahu, v jakém se na to lokální právní předpisy vztahují.
 6. Tyto Webové stránky byly vytvořeny z iniciativy Provozovatele s cílem poskytnout obecné informace o viru hepatitidy C a viru HIV. Stránky nenahrazují jakékoliv lékařské doporučení. Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí, aby aktualizoval Webové stránky, ale neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky ve vztahu k přesnosti nebo neexistenci chyb. Užití Webových stránek je vždy na vlastní riziko uživatele. Má-li uživatel jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně hepatitidy C či HIV, Provozovatel doporučuje obratem kontaktovat příslušného lékaře. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za přímou, nepřímou nebo následnou újmu vzniklou v důsledku užití Webových stránek a veškeré předpokládané záruky jsou vyloučeny v maximálním rozsahu umožněném právními předpisy.
 7. Provozovatel nepřijímá žádnou odpovědnost za funkčnost sítě Internet nebo za viry, které napadnou zařízení uživatele po užití audio, video, datových nebo textových souborů na Webových stránkách.  
 8. Uživatel okamžikem poskytnutí souhlasu s těmito podmínkami používání bere na vědomí, že všechna autorská práva, práva k ochranným známkám či jiným předmětům duševního vlastnictví související s Webovými stránkami, nevyhrazené ustanoveními zvláštních právních předpisů, zejména Autorským zákonem, nebo licencí jiné osobě, náleží Provozovateli a podléhají úpravě dle relevantních právních předpisů.
 9. Je zakázáno uplatňovat tato práva duševního vlastnictví nebo používat služby a funkce Webové stránky pro účely jiné než přesně specifikované v těchto podmínkách používání. Uživatel je plně odpovědný za škodu způsobenou Provozovateli, která je následkem použití názvu nebo ochranných známek Webových stránek či Provozovatele nebo jiných práv duševního vlastnictví Provozovatele bez jeho souhlasu nebo v rozporu s těmito podmínkami používání.
 10. Uživatelé smí číst, prohlížet, tisknout a nahrávat materiály na Webových stránkách pouze pro své osobní, neobchodní užití. Kopírování části nebo celého obsahu v jakékoliv podobě je zakázáno, s výjimkou v případě uvedení Webových stránek jako zdroje materiálu a poučení třetí strany, že tyto podmínky používání se na ni také vztahují a že je povinna je dodržovat.
 11. Nic neopravňuje uživatele zahrnout materiály z Webových stránek nebo jakékoliv jejich části do jakéhokoliv jiného díla nebo zveřejnění v tištěné, elektronické nebo jakékoliv jiné podobě. Zejména (ale bez omezení) žádná část Webových stránek nesmí být šířena nebo kopírována pro jakékoliv obchodní účely.
 12. Určité hypertextové odkazy na Webových stránkách odkazují na internetové stránky, které nejsou pod kontrolou Provozovatele. Pokud uživatel využije takové odkazy, opustí Webové stránky. Provozovatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za obsah internetových stránek třetích stran, na které odkazují hypertextové odkazy a neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky ve vztahu k informacím obsaženým na takových internetových stránkách.
 13. Případy neupravené v těchto podmínkách používání se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Autorského zákona a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.
 14. Veškeré spory vzniklé mezi Provozovatelem a uživatelem v souvislosti s používáním Webových stránek se strany pokusí vyřešit dohodou. 

 

 1. SOUBORY COOKIES

1. Co jsou soubory cookies?

Nezbytným nástrojem pro funkčnost Webových stránek jsou soubory „cookies“. Jedná se o krátký textový soubor, který Webová stránka odešle do prohlížeče, který ji uloží do počítače. Cookies umožňují Webovým stránkám zaznamenat informace o návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Cílem těchto souborů je zjistit to, jak jsou Webové stránky používány, aby se mohl optimalizovat jejich obsah. 

Nastavení cookies je plně pod Vaší kontrolou. V nastavení prohlížeče si můžete nastavit vše podle svých představ. Soubory cookies můžete mazat, blokovat, případně nastavit možnost, aby byly cookies ukládány jen s Vaším souhlasem v jednotlivých případech. Pro Vaše pohodlí níže v části Souhlas a odmítnutí cookies uvádíme odkazy na nápovědy pro nastavení, vymazání, povolení či jinou správu souborů cookies u nejčastějších prohlížečů.

2. K čemu soubory cookies využíváme?

Jak již bylo řečeno, cookies ukazují, jak jsou Webové stránky používány. Díky tomu dokážeme lépe přizpůsobit marketingové nástroje, aby byly pro Vás relevantní a přínosné. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě Webových stránek, a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší. V praxi to znamená, že se vám nebudou zobrazovat reklamy, které pro Vás nejsou přínosné. 

3. Druhy souborů cookies

Cookies lze dělit na základě několika kritérií. Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává, lze rozdělit cookies na dvě kategorie:

 • Cookie první strany (first party cookie) vytváří přímo Webové stránky nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webové stránky;
 • Cookie třetích stran (third party cookie) jsou vytvářeny ostatními weby. Tyto weby na navštívené webové stránce vlastní nějaký obsah, např. reklamy, obrázky nebo videa.

Cookies lze také rozdělit podle jejich trvanlivosti na:

 • Relační cookies (session cookies) jsou dočasné. Ukládají se do Vašeho zařízení jen do doby, než ukončíte práci s internetovým prohlížečem a po jeho zavření se vymažou. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Webových stránek nezbytné;
 • Permanentní cookies (persistent cookies) můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na Webových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají ve Vašem prohlížeči po delší období nebo dokud je ručně neodstraníte. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Webových stránek.

Podle účelu použití lze soubory cookies dělit na:

 • Nezbytně nutné (esenciální) cookies, které jsou zapotřebí k provozu Webové stránky. Zahrnují například cookies, které Vám umožňují přihlásit se do zabezpečených částí naší webové stránky. Tyto cookies neshromažďují informace o uživatelích, které by se daly použít k marketingovým účelům nebo k zapamatování toho, jaké stránky uživatelé na internetu navštěvovali;
 • Výkonnostní cookies se používají ke zlepšení fungování Webových stránek. Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci Webové stránky používají, např. na které stránky návštěvníci chodí nejčastěji a zda z Webových stránek dostávají chybová hlášení. Také nám dovolují zaznamenávat a počítat počet návštěvníků Webových stránek, což nám umožňuje sledovat, jakým způsobem návštěvníci Webové stránky používají;
 • Funkční cookies usnadňují ovládání a vylepšují funkce Webových stránek. Používají se k aktivaci konkrétních funkcí Webových stránek (např. přehrávání videí) a jejich nastavení podle Vašich voleb (např. jazyk), s cílem vylepšit Vaši zkušenost s Webovými stránkami. Zároveň funkční cookies slouží na zapamatování si Vašich preferencí při další návštěvě Webových stránek;
 • Cílené a reklamní (profilovací) cookies se používají ke sledování preferencí, které odhalíte prostřednictvím používání Webových stránek, a za účelem zasílání reklamních zpráv v souladu s těmito preferencemi.

4. Používané soubory cookies

Technický název

Vydavatel

Účel o popis cookies

Doba trvání

_fbp

Facebook

Používané Facebookem pro reklamní účely

1 rok

_ga

Google

Jedinečný identifikátor na generovanie statistickych udajov o tom ako uzivatel pouziva web

1 rok

_gat

Google

Jedinečný identifikátor na generovanie statistickych udajov o tom ako uzivatel pouziva web

1 minuta

_gid

Google

Jedinečný identifikátor na generovanie statistickych udajov o tom ako uzivatel pouziva web

1 den

seznam

Seznam

Používané Seznam.cz pro marketingové účely

1 rok

 

Další informace o našich cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

5. Souhlas a odmítnutí cookies

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. 

V různých prohlížečích lze také přednastavit automatické odmítání cookies nebo automatické zobrazení informace v případě, že jsou cookies nabízeny. Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

K dispozici je také mnoho aplikací třetích stran, které umožňují blokovat nebo spravovat cookies. Můžete také vymazat cookies, které byly dříve uloženy do Vašeho zařízení, vymazáním historie prohlížení. Ujistěte se, že v případě, že tak učiníte, je zaškrtnuta možnost vymazat cookies.

6. Cookies třetích stran

Zejména prostřednictvím společností Google Ireland a Facebook Ireland využíváme marketingové nástroje, které nám pomáhají cílit reklamu na ty uživatele, kteří již naši webovou stránku navštívili. Jedná se zejména o nástroje Google Ads a Facebook Pixel. 

Používáme rovněž jeden ze základních analytických nástrojů společnosti Google – Google Analytics. Informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, které zpracovává tato společnost, naleznete na: https://www.support.google.com/analytics/answer/6004245.

Účel a rozsah shromažďování údajů a také příslušná práva a možnosti nastavení rozsahu ochrany soukromí naleznete v informacích na stránkách těchto třetích stran, např.:

Více o těchto marketingových nástrojích naleznete na stránkách 

Pokud si nepřejete být reklamou oslovováni, lze personalizaci reklam vypnout prostřednictvím níže uvedených odkazů. 

7. Vaše práva

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo: 

 • na přístup k osobním údajům;
 • na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů;
 • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;
 • na omezení zpracování osobních údajů;
 • na přenositelnost údajů;
 • vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků; 
 • právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Budete-li chtít uplatnit svá práva či budete-li mít dotazy týkající se používání souborů cookies, kontaktujte nás e-mailem na adrese privacy@gilead.com

8. Další informace

Více užitečných informací o cookies, popřípadě o online reklamě nastavené podle toho, jak používáte internet, naleznete na následujících stránkách: 

Tyto Zásady používání Webových stránek a souborů cookies jsou účinné od 4.08.2020.