Zásady používání webové stránky

 1. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY
 1. Provozovatelem webových stránek https://www.testujsevcas.cz („Webové stránky“) je společnost Gilead Sciences s. r. o., Spaces Parkview, Pujmanové 1753/10a, 140 00, Praha 4, IČO: 242 68 551, která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“) oprávněna vykonávat majetková práva k Webovým stránkám („Provozovatel“). 
 2. Obsah Webových stránek je veřejně přístupný, jejich užití je bezplatné.
 3. Před prvním zahájením používání Webových stránek je každý uživatel povinen se seznámit s obsahem těchto podmínek používání. Práva a povinnosti Provozovatele a všech uživatelů, kteří navštíví Webové stránky, se řídí těmito podmínkami používání a právními předpisy České republiky. Uživatel vyjádří souhlas s těmito podmínkami užívání tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek přístupných na těchto Webových stránkách a jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci zde umístěnou.
 4. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle Autorského zákona k vlastnímu obsahu Webových stránek, včetně textu a jejich designu a veškerých grafických prvků na Webových stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na Webových stránkách.
 5. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na těchto Webových stránkách, s výjimkou těchto podmínek a zásad, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak. Provozovatel nečiní žádné prohlášení o tom, že materiály na Webových stránkách jsou vhodné nebo použitelné v jiných lokalitách. Uživatelé, kteří se rozhodnou odkázat na Webové stránky z jiných lokalit, tak činí na své vlastní nebezpečí a jsou odpovědní za dodržování lokálních právních předpisů v takovém rozsahu, v jakém se na to lokální právní předpisy vztahují.
 6. Tyto Webové stránky byly vytvořeny z iniciativy Provozovatele s cílem poskytnout obecné informace o viru hepatitidy C a viru HIV. Stránky nenahrazují jakékoliv lékařské doporučení. Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí, aby aktualizoval Webové stránky, ale neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky ve vztahu k přesnosti nebo neexistenci chyb. Užití Webových stránek je vždy na vlastní riziko uživatele. Má-li uživatel jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně hepatitidy C či HIV, Provozovatel doporučuje obratem kontaktovat příslušného lékaře. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za přímou, nepřímou nebo následnou újmu vzniklou v důsledku užití Webových stránek a veškeré předpokládané záruky jsou vyloučeny v maximálním rozsahu umožněném právními předpisy.
 7. Provozovatel nepřijímá žádnou odpovědnost za funkčnost sítě Internet nebo za viry, které napadnou zařízení uživatele po užití audio, video, datových nebo textových souborů na Webových stránkách.  
 8. Uživatel okamžikem poskytnutí souhlasu s těmito podmínkami používání bere na vědomí, že všechna autorská práva, práva k ochranným známkám či jiným předmětům duševního vlastnictví související s Webovými stránkami, nevyhrazené ustanoveními zvláštních právních předpisů, zejména Autorským zákonem, nebo licencí jiné osobě, náleží Provozovateli a podléhají úpravě dle relevantních právních předpisů.
 9. Je zakázáno uplatňovat tato práva duševního vlastnictví nebo používat služby a funkce Webové stránky pro účely jiné než přesně specifikované v těchto podmínkách používání. Uživatel je plně odpovědný za škodu způsobenou Provozovateli, která je následkem použití názvu nebo ochranných známek Webových stránek či Provozovatele nebo jiných práv duševního vlastnictví Provozovatele bez jeho souhlasu nebo v rozporu s těmito podmínkami používání.
 10. Uživatelé smí číst, prohlížet, tisknout a nahrávat materiály na Webových stránkách pouze pro své osobní, neobchodní užití. Kopírování části nebo celého obsahu v jakékoliv podobě je zakázáno, s výjimkou v případě uvedení Webových stránek jako zdroje materiálu a poučení třetí strany, že tyto podmínky používání se na ni také vztahují a že je povinna je dodržovat.
 11. Nic neopravňuje uživatele zahrnout materiály z Webových stránek nebo jakékoliv jejich části do jakéhokoliv jiného díla nebo zveřejnění v tištěné, elektronické nebo jakékoliv jiné podobě. Zejména (ale bez omezení) žádná část Webových stránek nesmí být šířena nebo kopírována pro jakékoliv obchodní účely.
 12. Určité hypertextové odkazy na Webových stránkách odkazují na internetové stránky, které nejsou pod kontrolou Provozovatele. Pokud uživatel využije takové odkazy, opustí Webové stránky. Provozovatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za obsah internetových stránek třetích stran, na které odkazují hypertextové odkazy a neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky ve vztahu k informacím obsaženým na takových internetových stránkách.
 13. Případy neupravené v těchto podmínkách používání se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Autorského zákona a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.
 14. Veškeré spory vzniklé mezi Provozovatelem a uživatelem v souvislosti s používáním Webových stránek se strany pokusí vyřešit dohodou. 

 

Tyto Zásady používání Webových stránek jsou účinné od 4. 8. 2020.